1.Giltighet
Dessa villkor gäller alla erbjudanden, försäljningar och leveranser.
2. Erbjudande
Alla erbjudanden avges med förbehåll för köpare i mellanled, jfr pkt 3.
Om säljaren ger erbjudanden där en särskild acceptfrist inte anges förfaller erbjudandet om inte en accept har kommit säljaren tillhanda senast 8 dagar från erbjudandets datum.
3. Köpare i mellanled
Tills köparens accept har kommit säljaren tillhanda har säljaren rätt att ingå avtal med tredjepart som gäller det erbjudna med resultat att erbjudandet till köparen bortfaller utan föregående meddelande.
4. Pris
4.1 Alla priser är i danska kronor eller euro och är exklusive moms.
Köparen är skyldig att fram till leveransen acceptera prisändringar på grund av dokumenterade ökande kostnader för säljaren som förändringar av valutakurser, tull, skatter,
avgifter m.m. som gäller den avtalade leveransen.
4.2 Vid eventuella bortskuret material eller anpassningar betalar köparen för överblivet material.
4.3 Om det sålda omfattas av en av säljaren använd prislista, baseras prissättningen på den prislista som gäller på leveransdagen.
5. Betalning
5.1 Betalning ska ske senast på det datum som fakturan anger som sista betalningsdag. Om en sådan inte angetts ska betalningen ske kontant vid leveransen.
5.2 Om leveransen skjuts upp på grund av köparens situation (eget dröjsmål), är köparen, med mindre säljaren skriftligen meddelar köparen annat – ändå skyldig att utföra en betalning till säljaren som om leveransen utfördes på avtalad tid.
5.3 Om betalningen sker efter förfallodatum är köparen skyldig att betala ränta på det förfallna beloppet med 2 % per påbörjad månad.
5.4 Köparen har inte rätt att kompensera med eventuella motkrav på säljaren som inte har godkänts skriftligen av säljaren och har inte rätt att behålla en del av köpesumman på grund av eventuella motkrav av något slag.
6. Äganderättsförbehåll
6.1 Säljaren förbehåller sig äganderätten till det sålda med de begränsningar som ofrånkomligen följer med rättsliga bestämmelser, tills hela köpesumman plus de upplupna kostnaderna har betalats till säljaren eller till den han/hon har överfört sin rätt.
6.2 Vid omvandling eller bearbetning av den produkt som säljs kvarstår äganderättsförbehållet, så att det omfattar den omvandlade eller bearbetade objektet i ett omfång som motsvarar det värde som produkten representerar vid försäljningen.
7. Leverans
7.1 Leverans sker från säljarens adress, oavsett om säljaren med hjälp av egen personal eller tredje part enligt ett särskilt avtal med köparen levererar varorna till köparen.
7.2 Leveranstidpunkten kan ha avtalats till ett bestämt datum eller en bestämd tid efter avtalets ingående. Det är en förutsättning att samtliga upplysningar som är nödvändiga för leveransens genomförande vid leveranstidpunkten har kommit  säljaren tillhanda.
7.3 Gäller ordern produkter som på orderdatumet finns på säljarens lager är säljaren skyldig att informera köparen utan onödigt dröjsmål om när leveransen kan förväntas ske.
7.4 Om leveransen inte sker inom leveransperioden har köparen endast rätt genom ett skriftligt meddelande till säljaren ställa krav på leverans och fastställa en slutgiltig, rimlig tidsfrist för detta, och därmed ange att köparen avser att säga upp avtalet om inte leveransen sker inom den fastställda tidsfristen. Om leveransen inte sker innan den av köparen fastställda tidsfristen har löpt ut har köparen rätt att via skriftligt meddelande häva avtalet.
7.5 Häver köparen avtalet enligt pkt 7.4, har köparen rätt att kräva ersättning för de omkostnader som drabbar köparen vid anskaffande av motsvarande leveranser från annat håll. Köparen har utöver detta inte rätt till någon annan ersättning på grund av förseningen. Säljaren ansvarar inte för förseningen – detta gäller alla förluster som förseningen kan ha orsakat,
inklusive rörelseförluster, utebliven vinst och andra ekonomiska förluster.
7.6 Om förseningen i leveransen beror på att säljaren befinner sig i en situation som anges i pkt 13.3, skjuts leveranstiden upp med den tid som hindret varar, dock har bägge parter rätt att upphäva avtalet utan ersättningsskyldighet om förseningen har varat i mer än 3 månader. Denna bestämmelse gäller oavsett om orsaken till förseningen sker före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.
7.7 För leveranser och material som sålts enligt specifikationen reserveras en marginal på +/-10 % av den angivna kvantiteten.
7.8 Beräkning av antal, vikt- eller längdangivelser sker i enlighet med sedvana.
8. Frakt
8.1 Alla leveranser med bil från säljaren förutsätter att lossningsplatsen ligger vid en farbar väg.
8.2 Köparen är ansvarig för omedelbar lossning av godset. Eventuell väntetid får köparen bekosta.
9. Emballage
9.1 Paketeringen sker på köparens bekostnad, såvida det inte uttryckligen anges att detta ingår i priset.
9.2 Förpackningen returneras endast efter särskild överenskommelse.
10. Produktinformation
10.1 Certifikat bifogas endast enligt överenskommelse. Säljaren kontrollerar att certifikatet omfattar den levererade varan men kontrollerar inte uppgifterna på certifikatet.
10.2 Ritningar, specifikationer o.d. som har levererats till köparen före eller efter avtalets ingående förblir säljarens egendom och får inte lämnas ut utan skriftlig överenskommelse eller på annat sätt missbrukas.
10.3 Köparen ansvarar för att teknisk data och materialet/produkten i stort är lämplig för köparens behov/användning.
10.4 Om produkten inte har beställts enligt standard eller med en angiven kvalitetsbeteckning levereras produkten som en vanlig vara utan ansvar för speciella kvalitetskrav.
11. Produktförändringar
Säljaren förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i överenskomna specifikationer, om detta kan ske utan olägenhet för köparen.

12. Brister och reklamationer
12.1 Vid leveransen ska köparen omgående utföra en inspektion av det sålda som god affärssed kräver.
12.2 Om köparen åberopar ett fel ska köparen omedelbart efter att felet har eller borde ha uppdagats ge säljaren ett skriftligt meddelande om detta, samt beskriva vari felet består i. Om
köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt felet, och inte reklamerar såsom angetts, kan han/hon inte i efterhand reklamera varan. Såtillvida det inte förekommer några fel som säljaren ansvarar för har säljaren rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen i onödan har påfört säljaren.
12. Beroende på säljarens val, kommer felen hos det sålda att åtgärdas eller det ske en ny leverans. Om felen åtgärdas har köparen inte rätt till ytterligare skadeståndsanspråk.
12.4 Sker reparationen eller bytet enligt pkt 12.3 inte inom rimlig tid, har köparen i enlighet med dansk lags allmänna regler och gällande försäljnings- och leveransvillkor
rätt att upphäva avtalet, kräva nedsättning av köpeskillingen eller kräva ersättning.
12.5 Om köparen inte inom 12 månader efter leveransdatumet har åberopat felen till säljaren, kan han/hon inte senare åberopa dem. Om produkten används mer intensivt än
överenskommet eller som kan anses förutsättas vid avtalets ingående, förkortas 12-månaders perioden proportionerligt. För delar som har bytts ut eller åtgärdats, jfr pkt 12.3, påtar sig säljaren samma skyldigheter som gäller för den ursprungliga varan under en period av 12 månader, dock kan inte säljarens skadeståndsansvar för det sålda förlängas till mer än 18 månader från det ursprungliga leveransdatumet.
12.6 Ändringar eller reparationer av det sålda utan säljarens skriftliga medgivande undantar säljaren från alla skyldigheter.
13. Begränsningar av ansvar vid förseningar eller fel
13.1 En fordran på säljaren eller ett krav om proportionell nedsättning får inte överstiga det belopp som betalats för den sålda varan.
13.2 Säljaren ska inte hållas ansvarig för rörelseförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster till följd av avtalet, inklusive indirekta förluster som uppstår på grund av förseningar eller fel på sålda varor.
13.3 Följande omständigheter medför ansvarsfrihet för säljaren om de förhindrar avtalets uppfyllelse eller gör uppfyllelsen orimligt betungande: Arbetskonflikter och varje annan omständighet som parterna inte råder över, såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militär inkallelser av motsvarande omfång, rekvirering, konfiskeringar, valutarestriktioner, upplopp och oroligheter, brist på transportmedel,
allmän brist på varor, restriktioner på drivmedel och fel vid eller förseningar av leveranser från underleverantörer och leverantörer på grund av någon av de omständigheter som nämnts i denna punkt . Omständigheter som nämnts ovan och som har inträffat före erbjudandet/avtalets ingående medför endast ansvarsfrihet om deras påverkan på uppfyllelsen av avtalet inte kunde förutses vid denna tidspunkt.
13.4 Säljaren är ansvarig att utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela köparen angående omständigheter som avses i pkt 13.3.
14. Garanti
Om tillverkaren har upprättat en särskild skriftlig garanti för varan, kommer den endast att överlämnas till köparen om det framgår av garantin att det endast är tillverkaren som har garantiskyldighet
i förhållande till köparen/köparens mottagare, eftersom garantianspråk enligt tillverkarens upprättade garanti endast kan göras gällande gentemot tillverkaren.
15. Returer
15.1 Det sålda kan endast returneras efter föregående skriftlig överenskommelse, och de returnerade varorna ska vara i oskadat skick och returneras i originalförpackningen. Varor med fasta mått kan inte returneras.
15.2 l de fall då köparen har ingått ett avtal om att varor kan returneras, krediteras köparen för de returnerade varorna enligt de regler hos säljaren gällande returer
som gäller vid tidspunkten för returen av varorna.
15.3 l de fall då köparen har rätt av upphäva affären eller om de sålda varorna returneras till säljaren, med avseende på byte eller reparation av fel, ska varorna returneras i originalförpackningen på köparens bekostnad och risk. I den omfattning säljaren betalar fraktkostnaderna m.m. har säljaren rätt att kräva ersättning för detta belopp av köparen och
kvitta dessa mot köparens eventuella krav på säljaren. Efter reparation eller byte är köparen skyldig att på egen bekostnad och risk hämta det reparerade eller ersatta
föremålet hos säljaren.
15.4 Varor som särskilt har införskaffats åt köparen, och som inte är en vanlig lagervara hos säljaren, kan inte returneras.
16. Produktansvar
För produktansvar gäller alla tillämpliga regler i dansk lagstiftning. I den mån inget annat anges av tvingande rättsregler är säljaren inte ansvarig för driftsstörningar, utebliven vinst eller andra indirekt förluster.
17. Överföring av rättigheter och skyldigheter
Säljaren har rätt att överföra alla rättigheter och skyldigheter enligt avtal till tredje part.
18. Tvister
Eventuella tvister mellan parterna ska avgöras av domstol enligt dansk lag.
Willbrandt Gummiteknik A/S
01-05-2015

Hämta Handelsvillkor i PDF

Call Now Button

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!