Handelsvillkor

Handelsvillkor Inköpsvillkor

Handelsvillkor

Handelsvillkor

1.Giltighet

Dessa villkor gäller alla erbjudanden, försäljningar och leveranser.

2. Erbjudande

Alla erbjudanden avges med förbehåll för köpare i mellanled, jfr pkt 3.

Om säljaren ger erbjudanden där en särskild acceptfrist inte anges förfaller erbjudandet om inte en accept har kommit säljaren tillhanda senast 8 dagar från erbjudandets datum.

3. Köpare i mellanled

Tills köparens accept har kommit säljaren tillhanda har säljaren rätt att ingå avtal med tredjepart som gäller det erbjudna med resultat att erbjudandet till köparen bortfaller utan föregående meddelande.

4. Pris

4.1 Alla priser är i danska kronor eller euro och är exklusive moms.

Köparen är skyldig att fram till leveransen acceptera prisändringar på grund av dokumenterade ökande kostnader för säljaren som förändringar av valutakurser, tull, skatter,
avgifter m.m. som gäller den avtalade leveransen.

4.2 Vid eventuella bortskuret material eller anpassningar betalar köparen för överblivet material.

4.3 Om det sålda omfattas av en av säljaren använd prislista, baseras prissättningen på den prislista som gäller på leveransdagen.

5. Betalning

5.1 Betalning ska ske senast på det datum som fakturan anger som sista betalningsdag. Om en sådan inte angetts ska betalningen ske kontant vid leveransen.

5.2 Om leveransen skjuts upp på grund av köparens situation (eget dröjsmål), är köparen, med mindre säljaren skriftligen meddelar köparen annat – ändå skyldig att utföra en betalning till säljaren som om leveransen utfördes på avtalad tid.

5.3 Om betalningen sker efter förfallodatum är köparen skyldig att betala ränta på det förfallna beloppet med 2 % per påbörjad månad.

5.4 Köparen har inte rätt att kompensera med eventuella motkrav på säljaren som inte har godkänts skriftligen av säljaren och har inte rätt att behålla en del av köpesumman på grund av eventuella motkrav av något slag.

6. Äganderättsförbehåll

6.1 Säljaren förbehåller sig äganderätten till det sålda med de begränsningar som ofrånkomligen följer med rättsliga bestämmelser, tills hela köpesumman plus de upplupna kostnaderna har betalats till säljaren eller till den han/hon har överfört sin rätt.

6.2 Vid omvandling eller bearbetning av den produkt som säljs kvarstår äganderättsförbehållet, så att det omfattar den omvandlade eller bearbetade objektet i ett omfång som motsvarar det värde som produkten representerar vid försäljningen.

7. Leverans

7.1 Leverans sker från säljarens adress, oavsett om säljaren med hjälp av egen personal eller tredje part enligt ett särskilt avtal med köparen levererar varorna till köparen.

7.2 Leveranstidpunkten kan ha avtalats till ett bestämt datum eller en bestämd tid efter avtalets ingående. Det är en förutsättning att samtliga upplysningar som är nödvändiga för leveransens genomförande vid leveranstidpunkten har kommit  säljaren tillhanda.

7.3 Gäller ordern produkter som på orderdatumet finns på säljarens lager är säljaren skyldig att informera köparen utan onödigt dröjsmål om när leveransen kan förväntas ske.

7.4 Om leveransen inte sker inom leveransperioden har köparen endast rätt genom ett skriftligt meddelande till säljaren ställa krav på leverans och fastställa en slutgiltig, rimlig tidsfrist för detta, och därmed ange att köparen avser att säga upp avtalet om inte leveransen sker inom den fastställda tidsfristen. Om leveransen inte sker innan den av köparen fastställda tidsfristen har löpt ut har köparen rätt att via skriftligt meddelande häva avtalet.

7.5 Häver köparen avtalet enligt pkt 7.4, har köparen rätt att kräva ersättning för de omkostnader som drabbar köparen vid anskaffande av motsvarande leveranser från annat håll. Köparen har utöver detta inte rätt till någon annan ersättning på grund av förseningen. Säljaren ansvarar inte för förseningen – detta gäller alla förluster som förseningen kan ha orsakat,inklusive rörelseförluster, utebliven vinst och andra ekonomiska förluster.

7.6 Om förseningen i leveransen beror på att säljaren befinner sig i en situation som anges i pkt 13.3, skjuts leveranstiden upp med den tid som hindret varar, dock har bägge parter rätt att upphäva avtalet utan ersättningsskyldighet om förseningen har varat i mer än 3 månader. Denna bestämmelse gäller oavsett om orsaken till förseningen sker före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

7.7 För leveranser och material som sålts enligt specifikationen reserveras en marginal på +/-10 % av den angivna kvantiteten.

7.8 Beräkning av antal, vikt- eller längdangivelser sker i enlighet med sedvana.

8. Frakt

8.1 Alla leveranser med bil från säljaren förutsätter att lossningsplatsen ligger vid en farbar väg.

8.2 Köparen är ansvarig för omedelbar lossning av godset. Eventuell väntetid får köparen bekosta.

9. Emballage

9.1 Paketeringen sker på köparens bekostnad, såvida det inte uttryckligen anges att detta ingår i priset.

9.2 Förpackningen returneras endast efter särskild överenskommelse.

10. Produktinformation

10.1 Certifikat bifogas endast enligt överenskommelse. Säljaren kontrollerar att certifikatet omfattar den levererade varan men kontrollerar inte uppgifterna på certifikatet.

10.2 Ritningar, specifikationer o.d. som har levererats till köparen före eller efter avtalets ingående förblir säljarens egendom och får inte lämnas ut utan skriftlig överenskommelse eller på annat sätt missbrukas.

10.3 Köparen ansvarar för att teknisk data och materialet/produkten i stort är lämplig för köparens behov/användning.

10.4 Om produkten inte har beställts enligt standard eller med en angiven kvalitetsbeteckning levereras produkten som en vanlig vara utan ansvar för speciella kvalitetskrav.

11. Produktförändringar

Säljaren förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i överenskomna specifikationer, om detta kan ske utan olägenhet för köparen.

12. Brister och reklamationer

12.1 Vid leveransen ska köparen omgående utföra en inspektion av det sålda som god affärssed kräver.

12.2 Om köparen åberopar ett fel ska köparen omedelbart efter att felet har eller borde ha uppdagats ge säljaren ett skriftligt meddelande om detta, samt beskriva vari felet består i. Om köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt felet, och inte reklamerar såsom angetts, kan han/hon inte i efterhand reklamera varan. Såtillvida det inte förekommer några fel som säljaren ansvarar för har säljaren rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen i onödan har påfört säljaren.

12.3 Beroende på säljarens val, kommer felen hos det sålda att åtgärdas eller det ske en ny leverans. Om felen åtgärdas har köparen inte rätt till ytterligare skadeståndsanspråk.

12.4 Sker reparationen eller bytet enligt pkt 12.3 inte inom rimlig tid, har köparen i enlighet med dansk lags allmänna regler och gällande försäljnings- och leveransvillkorrätt att upphäva avtalet, kräva nedsättning av köpeskillingen eller kräva ersättning.

12.5 Om köparen inte inom 12 månader efter leveransdatumet har åberopat felen till säljaren, kan han/hon inte senare åberopa dem. Om produkten används mer intensivt än överenskommet eller som kan anses förutsättas vid avtalets ingående, förkortas 12-månaders perioden proportionerligt. För delar som har bytts ut eller åtgärdats, jfr pkt 12.3, påtar sig säljaren samma skyldigheter som gäller för den ursprungliga varan under en period av 12 månader, dock kan inte säljarens skadeståndsansvar för det sålda förlängas till mer än 18 månader från det ursprungliga leveransdatumet.

12.6 Ändringar eller reparationer av det sålda utan säljarens skriftliga medgivande undantar säljaren från alla skyldigheter.

13. Begränsningar av ansvar vid förseningar eller fel

13.1 En fordran på säljaren eller ett krav om proportionell nedsättning får inte överstiga det belopp som betalats för den sålda varan.

13.2 Säljaren ska inte hållas ansvarig för rörelseförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster till följd av avtalet, inklusive indirekta förluster som uppstår på grund av förseningar eller fel på sålda varor.

13.3 Följande omständigheter medför ansvarsfrihet för säljaren om de förhindrar avtalets uppfyllelse eller gör uppfyllelsen orimligt betungande: Arbetskonflikter och varje annan omständighet som parterna inte råder över, såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militär inkallelser av motsvarande omfång, rekvirering, konfiskeringar, valutarestriktioner, upplopp och oroligheter, brist på transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner på drivmedel och fel vid eller förseningar av leveranser från underleverantörer och leverantörer på grund av någon av de omständigheter som nämnts i denna punkt . Omständigheter som nämnts ovan och som har inträffat före erbjudandet/avtalets ingående medför endast ansvarsfrihet om deras påverkan på uppfyllelsen av avtalet inte kunde förutses vid denna tidspunkt.

13.4 Säljaren är ansvarig att utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela köparen angående omständigheter som avses i pkt 13.3.

14. Garanti

Om tillverkaren har upprättat en särskild skriftlig garanti för varan, kommer den endast att överlämnas till köparen om det framgår av garantin att det endast är tillverkaren som har garantiskyldighet
i förhållande till köparen/köparens mottagare, eftersom garantianspråk enligt tillverkarens upprättade garanti endast kan göras gällande gentemot tillverkaren.

15. Returer

15.1 Det sålda kan endast returneras efter föregående skriftlig överenskommelse, och de returnerade varorna ska vara i oskadat skick och returneras i originalförpackningen. Varor med fasta mått kan inte returneras.

15.2 l de fall då köparen har ingått ett avtal om att varor kan returneras, krediteras köparen för de returnerade varorna enligt de regler hos säljaren gällande returer som gäller vid tidspunkten för returen av varorna.

15.3 l de fall då köparen har rätt av upphäva affären eller om de sålda varorna returneras till säljaren, med avseende på byte eller reparation av fel, ska varorna returneras i originalförpackningen på köparens bekostnad och risk. I den omfattning säljaren betalar fraktkostnaderna m.m. har säljaren rätt att kräva ersättning för detta belopp av köparen och kvitta dessa mot köparens eventuella krav på säljaren. Efter reparation eller byte är köparen skyldig att på egen bekostnad och risk hämta det reparerade eller ersatta föremålet hos säljaren.

15.4 Varor som särskilt har införskaffats åt köparen, och som inte är en vanlig lagervara hos säljaren, kan inte returneras.

16. Produktansvar

För produktansvar gäller alla tillämpliga regler i dansk lagstiftning. I den mån inget annat anges av tvingande rättsregler är säljaren inte ansvarig för driftsstörningar, utebliven vinst eller andra indirekt förluster.

17. Överföring av rättigheter och skyldigheter

Säljaren har rätt att överföra alla rättigheter och skyldigheter enligt avtal till tredje part.

18. Tvister

Eventuella tvister mellan parterna ska avgöras av domstol enligt dansk lag.

Willbrandt Gummiteknik A/S

01-05-2015

Inköpsvillkor

General Conditions og Purchase Version 06/2013

I. Contents of Contract and its Conclusion

 1. These General Conditions of Purchase (“Conditions”) shall apply to all – present and future – orders of goods and services and their transactions. Conflicting conditions or any of the Supplier’s purchase conditions which differ from these Conditions will not be accepted unless otherwise specified in our contract with the Supplier. If we accept the goods without further objection, this may in no case be considered as our acceptance of Supplier’s conditions.

 2. These general conditions of purchase shall only apply vis à vis entrepreneurs, governmental entities, or special governmental estates in the meaning of sec. 310 para. 1 Civil Law Code (BGB).

 3. If, for a specific order, special conditions are agreed to which differ from these Conditions then these Conditions are subordinate and supplementary only.

 4. The preparation of offers is for us at no charge and not binding. 

II. Prices

The prices agreed to represent free house delivery to the receiving location, including freight, packaging and similar costs. In case of deliveries where we pay the cost, we shall take over only the most favourable freight costs unless we have specified a special type of shipment.

III. Payment

 1. The following payment conditions apply if nothing else has been agreed to: we shall pay invoices either within 14 days with a 3 % cash discount or 30 days without deductions. If the payment conditions of the Supplier are more favourable for us then they apply.

 2. Payment and cash discount periods begin with receipt of the invoice, not, however, before receipt of the goods or services nor before their acceptance and, so far as documentation or similar documents belong to the total package, not before they are given to us as specified in the contract.

 3. Payments will take place by check or bank transfer. Payment is considered to be on time when the check is put in the mail or the transfer papers are given to the bank on the due date.

 4. Our statutory rights regarding set-off and retention shall remain unaffected. 5. Interest may not be requested at the mere maturity of the debt. In any case, we are permitted to prove lower damages due to default than that requested by the Supplier.

IV. Delivery Deadlines

 1. Delivery deadlines and dates are binding. The Supplier shall notify us immediately of imminent delays in delivery.

 2. In case of delivery delays we have the right to claims as specified by law. In particular, after the fruitless expiration of an extension of time, we are authorized to request damages instead of the goods or services.

 3. The unconditional acceptance of a delayed delivery or service does not constitute a waiver of claims (including any contractual penalties) to which we are entitled due to the delayed delivery or service; this applies until the complete payment of amounts owed by us for the delivery or service in question.

V. Retention of Title

 1. The Supplier's terms covering his retention of title shall apply subject to the condition that title to the goods shall pass to us on the date of payment for such goods. Consequently, the extended forms of the socalled current account retention (Kontokorrentvorbehalt) shall not apply.

 2. The Supplier may claim return of the goods on the basis of his retention clause only if he has previously withdrawn from the contract.

VI. Execution of Deliveries and Transfer of Risk

 1. The supplier carries the risk of accidental loss and accidental deterioration, even with prepaid and free house deliveries, until the goods have been handed over at the place of delivery.

 2. Partial deliveries require our agreement.

 3. Quantities exceeding or less than those ordered are permitted only within the usual trade conditions.

 4. The Supplier carries the cost of packaging unless something else has been agreed to in writing. If we carry the cost of packaging in a specific case, this must be charged to us at the lowest cost possible. The requirements to take back packaging are according to the Packaging Regulation of 21.08.1998.

VII. Declarations of Origin

Where the Supplier makes a declaration in regard to the origin of the merchandise, the following terms shall apply:

 1. The Supplier will allow verification through customs authorities and submit all necessary information as well as any required certification.

 2. The Supplier shall compensate us for any damages and losses incurred to us, if and in so far as the competent authorities, due to any deficient certification or impossibility to verify, fail to acknowledge the declared origin, unless he proves that he is not responsible for such consequences.

VIII. Warranty Provisions and Statute of Limitations

 1. The Supplier must supply us with goods free of physical and legal defects. The Supplier must take the responsibility that his deliveries and services are according to the recognized rules of technology and that the contractually agreed upon characteristics and standards as well as safety, workers’ protection and accident prevention and other laws have been followed.

 2. We shall limit the incoming inspection to shipping damage that is apparent externally and to determining that the volume and the part numbers of the ordered goods are correct, at least according to the shipping papers. Discrepancies shall be reported without delay. The Supplier must adapt the quality management system and the quality assurance activities to this limited incoming inspection.

 3. Notices of defects are in time if they are received by the Supplier within 10 working days. The deadline for the notice of defects begins as soon as we – or in case of direct deliveries, our customer – have or should have determined that there is a defect.

 4. If the goods have a physical defect, we have legal rights of our choice. We can request from the Supplier the refund of the costs we have to carry in relation to our customer, when the defect was present at the time the risk was transferred to us. The Supplier shall have to refund any of our incurred costs of subsequent performance (sec. 439 para. 2 Civil Law Code), including costs for finding the defect and sorting costs.

 5. In case of imminent danger we are entitled, after giving notice to the seller, to remedy the defects on the seller's cost.

 6. Our claims of defects shall be time-barred after 36 month of the passage of risk. The deadline begins with the timely submission of the notice of defects in the sense of the previous § 2. The responsibility of the Supplier for defects ends, however, ten years after delivery of the goods. This limitation does not apply insofar as our claims result from occurrences which the Supplier knew about or which he must have known and did not inform us about.

 7. The Supplier transfers to us now – on account of fulfillment – all claims he has against his suppliers resulting from and in connection with deliveries of defective goods or those goods in which promised characteristics are missing. He will supply us with all documents necessary for us to assert those claims.

IX. Product Liability and Recall

 1. In the event a product liability claim is asserted against us, the Supplier agrees to hold us harmless from such claims if and to the extent the damage was caused by a defect of the supplies or services. The above indemnification shall not apply if the claim is based on our intentional or grossly negligent breach of duties. If the cause of the damage falls within the area of responsibility of the Supplier, the Supplier shall have the burden of proof to that extent. In the above cases the Supplier assumes all costs and expenses, including the costs for any legal action or a recall campaign. In addition the legal stipulations shall apply. Further damages shall remain unaffected.

 2. The Supplier shall maintain a product liability insurance with an adequate minimum insurance amount of € 5 million for each single occurrence of personal and property damage.

X. Tooling, Models, Drawings and other Documents

 1. Materials, special packaging, tooling, models, drawings and other documents supplied by or prepared for us remain our property and may only be used to perform our orders. They may not be given to third parties without our approval and must be retained until further notice, at a maximum two years after their last usage, in an orderly condition and then returned to us.

 2. The production of, as well as the working on or processing of such tools, models, drawings and other documents which the supplier undertakes are for us as manufacturer, with the result that we acquire title to them.

XI. Place of Performance, Jurisdiction, Applicable Law

 1. Unless otherwise agreed to, our warehouse shall be the place of performance for the delivery.

 2. Our principal office shall be the place of jurisdiction. We may, however, sue the Supplier at his place of jurisdiction or at the court which is competent for our branch office with which the contract in question has been concluded.

 3. All legal relationships between ourselves and the Supplier shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany supplementing these Conditions, including the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11 April 1980 (CISG).


XII. Applicable Version In cases of doubt, the German version of these General Conditions of Purchase shall prevail.

Call Now Button