Handels- & Indkøbsbetingelser

Handelsbetingelser Indkøbsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1.Gyldighed

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud,salg og leverancer.

2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3.
Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 8 dage fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder uden nærmere
meddelelse.

4. Pris

4.1 Alle priser er i danske kroner eller euro og eksklusive moms.
Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter,
afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.
4.2 Ved eventuelle afskæringer eller tilpasninger betaler køber for tiloversbleven materiale.
4.3 Såfremt det solgte er omfattet af en af sælger benyttet prisliste, sker prisfastsættelsen med udgangspunkt i den prisliste, der er gældende på leveringsdagen.

5. Betaling

5.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
5.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber, med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver
betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
5.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er køber pligtig at svare morarente af det forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned.
5.4 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på
grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold

6.1 Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til
sælger eller til den, han har til transporteret sin ret.
6.2 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til
den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering

7.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
7.2 Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for
ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til sælgers kundskab.
7.3 Vedrører ordren produkter, som på ordredatoen ikke er på sælgers lager, har sælger pligt til uden ugrundet ophold at underrette køber herom, og om hvornår levering forventes at
kunne ske.
7.4 Hvis levering ikke sker inden for leveringstiden, er køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger, at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved
angive, at køber agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den således af køber fastsatte frist, er køber berettiget til ved
skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen.
7.5 Hæver køber aftalen i henhold til pkt. 7.4, har køber ret til at kræve erstatning for de omkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende leverancer fra anden side. Køber har
ikke herudover ret til nogen anden erstatning i anledning af forsinkelsen. Sælger har således intet ansvar for forsinkelsen – dette gælder ethvert tab forsinkelsen måtte have forårsaget,
herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske tab.
7.6 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 13.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være
berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller
efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.7 For skaffevarer og materialer solgt i forskrivning forbeholdes en margin på +/-10% af det specificerede kvantum.
7.8 Beregning af vægt, styk- eller længdeangivelse sker i overensstemmelse med sædvane.

8. Forsendelse

8.1 Alle forsendelser, der foretages af sælgeren pr. bil, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængelig ad farbar vej.
8.2 Køber er ansvarlig for omgående aflæsning. Eventuel ventetid sker for købers regning.

9. Emballage

9.1 Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkelig fremgår, at dette er inkluderet i prisen.
9.2 Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

10. Produktinformation

10.1 Certifikat medfølger kun efter aftale. Sælger kontrollerer, at certifikatet dækker den leverede vare, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger.
10.2 Tegninger, specifikationer o.lign., som er udleveret til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
10.3 Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet/produktet i sin helhed egner sig til købers behov/anvendelse.
10.4 Er produktet ikke bestilt efter en standard eller med en angiven kvalitetsbetegnelse vil produktet blive leveret som en almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

11. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

12. Mangler og reklamation

12.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
12.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt
køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført sælger.
12.3 Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved har køber ikke ret til yderligere mangelsbeføjelser.
12.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 12.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser
berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
12.5 Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. Anvendes det solgte mere intensivt end det er
aftalt, eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes 12 måneders Perioden forholdsmæssigt. Fordele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 12.3, påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 12 måneder, dog således at sælgers mangel-ansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra den oprindelige leveringsdato.
12.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

13. Ansvarsbegrænsning ved forsinkelse eller mangler

13.1 Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor sælger kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand.
13.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
13.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler,
almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og fra Ieverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
13.4 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.13.3.

14. Garanti

Såfremt fabrikanten har udarbejdet en særlig skriftlig garanti for varen, vil den kun blive videregivet til køber, såfremt det fremgår af garantien, at alene fabrikanten hæfter for garanti-forpligtelsen
i forhold til køber/købers aftager, idet krav på ydelser efter en af fabrikanten udformet garanti kun kan gøres gældende over for fabrikanten.

15. Returnering

15.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, og returvarer skal være i ubeskadiget stand og returneres i original emballage. Varer på fix-mål tages ikke retur.
15.2 l de tilfælde hvor køber har indgået aftale om, at varer kan returneres, krediteres køberen for de returnerede varer i henhold til de på returtidspunktet gældende regler hos sælgeren
vedrørende retur varer.
15.3 l de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte
fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. l det omfang sælger påføres forsendelses-omkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og
modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede
genstand hos sælger.
15.4 Varer, der specielt er fremskaffet til køber og som ikke er en almindelig lagervare hos sælger, kan ikke returneres.

16. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver gældende regler i dansk ret. l det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

17. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

18. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.
Willbrandt Gummiteknik A/S
01-05-2015

Indkøbsbetingelser

This is just placeholder text.
Call Now Button

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!