Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Version 02-2020

1.Gyldighed

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer.

2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 8 dage fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder uden nærmere meddelelse.

4. Pris

4.1 WILLBRANDT har et minimum ordrebeløb på DKK 1.000 ekskl. Moms og 175,- i Euro

4.2 Alle priser er i danske kroner eller euro og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

4.3 Ved eventuelle afskæringer eller tilpasninger betaler køber for tiloversbleven materiale.

4.4 Såfremt det solgte er omfattet af en af sælger benyttet prisliste, sker prisfastsættelsen med udgangspunkt i den prisliste, der er gældende på leveringsdagen.

5. Betaling

5.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt ensådan ikke erangivet, skal betaling ske kontant ved levering.

5.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold(fordringshavermora), er køber, med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som omlevering var sket til aftalt tid.

5.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er køber pligtig at svare morarente af det forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned.

5.4 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købe summen på grund af modfordringer af nogen art.

5.5 Det fulde fakturabeløb skal modtages – betalers bankomkostninger må ikke fratrækkes det overførte beløb. Sælger ansvarer udelukkende for egen bankomkostninger. Ligeså køber.

6. Ejendomsforbehold

6.1 Sælger forbeholder sig, med debegrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har til transporteret sin ret.

6.2 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opret-holdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering

7.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

7.2 Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til sælgers kundskab.

7.3 Vedrører ordren produkter, som på ordre datoen ikke er på sælgers lager, har sælger pligt til uden ugrundet ophold at underrette køber herom, og om hvomår levering forventes at kunne ske.

7.4 Hvis levering ikke sker indenfor leveringstiden, er køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger, at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive, at køber agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den således af køber fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen.

7.5 Hæver køber aftalen i henhold til pkt. 7.4, har køber ret til at kræve erstatning forde omkostninger, der er påført køber ved anskaffelse af tilsvarende leverancer fra anden side. Køber har ikke herudover ret til nogen anden erstatning i anledning af forsinkelsen. Sælger har således intet ansvar for forsinkelsen – dette gælder ethvert tab forsinkelsen måtte have forårsaget, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske tab.

7.6 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 13.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, i det begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

7.7 For skaffevarer og materialer solgt i forskrivning forbeholdes en margin på +/-10% af det specificerede kvantum.

7.8 Beregning af vægt, styk- eller længdeangivelse sker i overensstemmelse med sædvane.

8. Forsendelse

8.1 Alle forsendelser, der foretages af sælgeren pr. bil, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængelig ad farbar vej.

8.2 Køber er ansvarlig for omgående aflæsning. Eventuel ventetid sker for købers regning.

9. Emballage

9.1 Emballering sker for købers regning, medmindre det udtrykkelig fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

9.2 Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

10. Produktinformation

10.1 Certifikat medfølger kun efter aftale. Sælger kontrollerer, at certifikatet dækker den leverede vare, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger.

10.2 Tegninger, specifikationer o.lign., som er udleveret til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller iøvrigt misbruges.

10.3 Køber er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet/produktet i sin helhed egner sig til købers behov/anvendelse.

10.4 Er produktet ikke bestilt efter en standard eller med en angiven kvalitetsbetegnelse vil produktet blive leveret som en almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitets-krav.

11. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

12. Mangler og reklamation

12.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

12.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvor i manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført sælger.

12.3 Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved har køber ikke ret til yderligere mangelsbeføjelser.

12.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt.12.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leverings- betingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købe- summen eller kræveerstatning.

12.5 Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. Anvendes det solgte mere intensivt end det er aftalt, eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes 12 måneders perioden forholdsmæssigt. For dele, der er udskiftet eller repareret jf.pkt.12.3, påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 12 måneder, dog således at sælgers mangel-ansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra den oprindelige leveringsdato.

12.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

13. Ansvarsbegrænsing ved forsinkelse eller mangler

13.1 Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor sælger kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand.

13.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

13.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transport- midler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og fra Ieverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

13.4 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.13.3.

14 . Garanti

Såfremt fabrikanten har udarbejdet en særlig skriftlig garanti for varen, vil den kun blive videregivet til køber, såfremt det fremgår af garantien, at alene fabrikanten hæfter for garanti-forpligtelsen i forhold til køber/købers aftager, idet krav på ydelser efter en af fabrikanten udformet garanti kun kan gøres gældende over forfabrikanten.

15 . Returnering

15.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, og returvarer skal være i ubeskadiget stand og returneres i original emballage.Varer på fix-mål tages ikke retur.

15.2 l de tilfælde hvor køber har indgået aftale om, at varer kan returneres, krediteres køber en for de returnerede varer i henhold til de på returtidspunktet gældende regler hos sælgeren vedrørende retur varer.

15.3 l de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. l det omfang sælger påføres forsendelses-omkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

15.4 Varer, der specielt er fremskaffet til køber og som ikke er en almindelig lagervare hos sælger, kan ikke returneres.

16 . Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

17 . Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

18 . Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres veddomstolene efter dansk ret.

Inkøbsbetingelser

version 06/2013

I. CONTENTS OF CONTRACT AND ITS CONCLUSION

 1. These General Conditions of Purchase (“Conditions”) shall apply to all – present and future – orders of goods and services and their transactions. Conflicting conditions or any of the Supplier’s purchase conditions which differ from these Conditions will not be accepted unless otherwise specified in our contract with the Supplier. If we accept the goods without further objection, this may in no case be considered as our acceptance of Supplier’s conditions.

 2. These general conditions of purchase shall only apply vis à vis entrepreneurs, governmental entities, or special governmental estates in the meaning of sec. 310 para. 1 Civil Law Code (BGB).

 3. If, for a specific order, special conditions are agreed to which differ from these Conditions then these Conditions are subordinate and supplementary only.

 4. The preparation of offers is for us at no charge and not binding. 

II. PRICES

The prices agreed to represent free house delivery to the receiving location, including freight, packaging and similar costs. In case of deliveries where we pay the cost, we shall take over only the most favourable freight costs unless we have specified a special type of shipment.

III. PAYMENT

 1. The following payment conditions apply if nothing else has been agreed to: we shall pay invoices either within 14 days with a 3 % cash discount or 30 days without deductions. If the payment conditions of the Supplier are more favourable for us then they apply.

 2. Payment and cash discount periods begin with receipt of the invoice, not, however, before receipt of the goods or services nor before their acceptance and, so far as documentation or similar documents belong to the total package, not before they are given to us as specified in the contract.

 3. Payments will take place by check or bank transfer. Payment is considered to be on time when the check is put in the mail or the transfer papers are given to the bank on the due date.

 4. Our statutory rights regarding set-off and retention shall remain unaffected. 5. Interest may not be requested at the mere maturity of the debt. In any case, we are permitted to prove lower damages due to default than that requested by the Supplier.

IV. DELIVERY DEADLINES

 1. Delivery deadlines and dates are binding. The Supplier shall notify us immediately of imminent delays in delivery.

 2. In case of delivery delays we have the right to claims as specified by law. In particular, after the fruitless expiration of an extension of time, we are authorized to request damages instead of the goods or services.

 3. The unconditional acceptance of a delayed delivery or service does not constitute a waiver of claims (including any contractual penalties) to which we are entitled due to the delayed delivery or service; this applies until the complete payment of amounts owed by us for the delivery or service in question.

V. RETENTION OF TITLE

 1. The Supplier’s terms covering his retention of title shall apply subject to the condition that title to the goods shall pass to us on the date of payment for such goods. Consequently, the extended forms of the socalled current account retention (Kontokorrentvorbehalt) shall not apply.

 2. The Supplier may claim return of the goods on the basis of his retention clause only if he has previously withdrawn from the contract.

VI. EXECUTION OF DELIVERIES AND TRANSFER OF RISK

 1. The supplier carries the risk of accidental loss and accidental deterioration, even with prepaid and free house deliveries, until the goods have been handed over at the place of delivery.

 2. Partial deliveries require our agreement.

 3. Quantities exceeding or less than those ordered are permitted only within the usual trade conditions.

 4. The Supplier carries the cost of packaging unless something else has been agreed to in writing. If we carry the cost of packaging in a specific case, this must be charged to us at the lowest cost possible. The requirements to take back packaging are according to the Packaging Regulation of 21.08.1998.

VII. DECLARATIONS OF ORIGIN

Where the Supplier makes a declaration in regard to the origin of the merchandise, the following terms shall apply:

 1. The Supplier will allow verification through customs authorities and submit all necessary information as well as any required certification.

 2. The Supplier shall compensate us for any damages and losses incurred to us, if and in so far as the competent authorities, due to any deficient certification or impossibility to verify, fail to acknowledge the declared origin, unless he proves that he is not responsible for such consequences.

VIII. WARRANTY PROVISIONS AND STATUTE OF LIMITATIONS

 1. The Supplier must supply us with goods free of physical and legal defects. The Supplier must take the responsibility that his deliveries and services are according to the recognized rules of technology and that the contractually agreed upon characteristics and standards as well as safety, workers’ protection and accident prevention and other laws have been followed.

 2. We shall limit the incoming inspection to shipping damage that is apparent externally and to determining that the volume and the part numbers of the ordered goods are correct, at least according to the shipping papers. Discrepancies shall be reported without delay. The Supplier must adapt the quality management system and the quality assurance activities to this limited incoming inspection.

 3. Notices of defects are in time if they are received by the Supplier within 10 working days. The deadline for the notice of defects begins as soon as we – or in case of direct deliveries, our customer – have or should have determined that there is a defect.

 4. If the goods have a physical defect, we have legal rights of our choice. We can request from the Supplier the refund of the costs we have to carry in relation to our customer, when the defect was present at the time the risk was transferred to us. The Supplier shall have to refund any of our incurred costs of subsequent performance (sec. 439 para. 2 Civil Law Code), including costs for finding the defect and sorting costs.

 5. In case of imminent danger we are entitled, after giving notice to the seller, to remedy the defects on the seller’s cost.

 6. Our claims of defects shall be time-barred after 36 month of the passage of risk. The deadline begins with the timely submission of the notice of defects in the sense of the previous § 2. The responsibility of the Supplier for defects ends, however, ten years after delivery of the goods. This limitation does not apply insofar as our claims result from occurrences which the Supplier knew about or which he must have known and did not inform us about.

 7. The Supplier transfers to us now – on account of fulfillment – all claims he has against his suppliers resulting from and in connection with deliveries of defective goods or those goods in which promised characteristics are missing. He will supply us with all documents necessary for us to assert those claims.

IX. PRODUCT LIABILITY AND RECALL

 1. In the event a product liability claim is asserted against us, the Supplier agrees to hold us harmless from such claims if and to the extent the damage was caused by a defect of the supplies or services. The above indemnification shall not apply if the claim is based on our intentional or grossly negligent breach of duties. If the cause of the damage falls within the area of responsibility of the Supplier, the Supplier shall have the burden of proof to that extent. In the above cases the Supplier assumes all costs and expenses, including the costs for any legal action or a recall campaign. In addition the legal stipulations shall apply. Further damages shall remain unaffected.

 2. The Supplier shall maintain a product liability insurance with an adequate minimum insurance amount of € 5 million for each single occurrence of personal and property damage.

X. TOOLING, MODELS, DRAWINGS AND OTHER DOCUMENTS

 1. Materials, special packaging, tooling, models, drawings and other documents supplied by or prepared for us remain our property and may only be used to perform our orders. They may not be given to third parties without our approval and must be retained until further notice, at a maximum two years after their last usage, in an orderly condition and then returned to us.

 2. The production of, as well as the working on or processing of such tools, models, drawings and other documents which the supplier undertakes are for us as manufacturer, with the result that we acquire title to them.

XI. PLACE OF PERFORMANCE, JURISDICTION, APPLICABLE LAW

 1. Unless otherwise agreed to, our warehouse shall be the place of performance for the delivery.

 2. Our principal office shall be the place of jurisdiction. We may, however, sue the Supplier at his place of jurisdiction or at the court which is competent for our branch office with which the contract in question has been concluded.

 3. All legal relationships between ourselves and the Supplier shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany supplementing these Conditions, including the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11 April 1980 (CISG).


XII. APPLICABLE VERSION

In cases of doubt, the German version of these General Conditions of Purchase shall prevail.